Kabe imamı Şeyh Mahir ve Kabe müezzini taklitleri. Kabede namaz. Hafız Metin Demirtaş.Fatiha suresi Şeyh Mahir. Surah Al Fatiha Sheikh Mahir Muayqali. Hafız Metin Demirtaş Danimarka. İmitating Masjid Al Haram Makkah Sheikh Muaqely. Sheikh Mahir makami.

Kabe imamı Şeyh Mahir ve Kabe müezzini taklitleri. Kabede namaz. Hafız Metin Demirtaş.Fatiha suresi Şeyh Mahir. Surah Al Fatiha Sheikh Mahir Muayqali. Hafız Metin Demirtaş Danimarka. İmitating Masjid Al Haram Makkah Sheikh Muaqely. Sheikh Mahir makami.
02:17 News 16/12/2017 21:22:02 views 27
×