Hafız Metin Demirtaş. Medine usulü kamet. Kopenhag Kocatepe Camii - Danimarka. 29/11-2017. İqamat salah Madinah Munawwarah. Sheikh Essam Bukhari Iqamah salah Madinah. Sheikh Sureyhi Iqamah salah. Sheikh Abdulaziz Bukhari Madinah. Kamet nedir nasil okunur

Hafız Metin Demirtaş. Medine usulü kamet. Kopenhag Kocatepe Camii - Danimarka. 29/11-2017. İqamat salah Madinah Munawwarah. Sheikh Essam Bukhari Iqamah salah Madinah. Sheikh Sureyhi Iqamah salah. Sheikh Abdulaziz Bukhari Madinah. Kamet nedir nasil okunur
00:44 News 06/12/2017 13:49:16 views 4
×