Regulamin i polityka prywatno?ci

Ta strona jest strona video.
Ka?da osoba lub organizacja mo?e zobaczy?.

Serwis zastrzega sobie prawo do odrzucenia dowolnego pliku wideo, opó?niaj?c ich publikacj? lub usuni?cia go z miejsca, gdzie wymagaj? tego okoliczno?ci i bez ?adnego ostrze?enia.

Wszystkie filmy i zdj?cia s? wy??czn? odpowiedzialno?? ich u?ytkowników.
Ka?dy plik wideo, który nie przestrzega zasady powinny by? zg?aszane przy u?yciu ??cza dost?pnego.

Jakiekolwiek korzystanie z tej strony wymaga zgody obowi?zuj?cych zasad.


Polityka prywatno?ci


Dane z reklamodawców s? wykorzystywane do celów kontaktowych lub korzystania z tej strony i nie mog? zosta? przeniesione na rzecz osób trzecich.

Dane wprowadzane przez u?ytkowników do skontaktowania si? z reklamodawców s? zarejestrowane na stronie.

Ta strona korzysta z firm zewn?trznych dostaw reklamy.

Tych dostawców reklamowe mog? zbiera? i wykorzystywa? informacje (z wy??czeniem nazwisko, adres e-mail, adres lub numer telefonu), w tym i innych stron do wy?wietlania reklam produktów lub us?ug b?d?cych przedmiotem zainteresowania.

Je?li chcesz wi?cej informacji o tej praktyce, lub je?li nie chc? Uwa?aj na swoje nawyki nawigacji stosowanych w ten sposób o tym teren.

×